Back to Top
 

Privacybeleid & disclaimer

 

Ceemo Engineering BV (Kamer van Koophandel: 63703173), hierna te noemen Ceemo Engineering, verleent u hierbij toegang tot ceemo.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Ceemo Engineering besteedt uiterste zorg bij de samenstelling van de Website. Door het verkrijgen van toegang tot de Website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.


Privacybeleid

Ceemo Engineering respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website. De persoonlijke informatie die u ons verschaft behandelen wij vertrouwelijk. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Ceemo Engineering. Ceemo Engineering is niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op de Website bereikbaar zijn.


Disclaimer

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.


Beperkte aansprakelijkheid

Ceemo Engineering spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden informatie en beeldmaterialen, met inbegrip van de tekst van dit document privacybeleid & disclaimer, worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen of verwijderd worden zonder voorafgaande mededeling van Ceemo Engineering. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u de Website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Evenmin kan Ceemo Engineering enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het - tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de Website.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ceemo Engineering nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van de Website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's, liggen bij Ceemo Engineering.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Ceemo Engineering, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Toepasselijk recht

Op de Website en het privacybeleid & disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Overig

Dit pricavybeleid & disclaimer document kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.