Back to Top

 

Postbus 420
2260 AK Leidschendam
Telefoon (070) 444 06 55
Fax (070) 444 06 61
E-mail vkcn@nrk.nl
www.kunststofcomposieten.nl

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING KUNSTSTOF COMPOSIETEN NEDERLAND

 


I Definities en toepasselijkheid


Artikel 1:
1.1 AV: algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Vereniging
Kunststof Composieten Nederland (VKCN).
1.2 Overeenkomst: iedere order/opdracht van koop en verkoop en/of
van aanneming van werk of andersoortige overeenkomst die de leverancier
met de wederpartij aan gaat en alle daaruit voortvloeiende en/of
mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen.
1.3 Aanbieding: iedere aanbieding en/of offerte die de leverancier aan
een (potentiële) wederpartij doet.
1.4 Leverancier: elk bedrijf dat lid is van de VKCN, die als zodanig van
deze AV gebruik maakt en bij overeenkomsten als verkoper, leverancier
en/of aannemer en bij aanbiedingen als aanbidder optreedt.
1.5 Wederpartij: ieder natuurlijk- of rechtspersoon die met een leverancier
een overeenkomst als bedoeld in lid 1.2 sluit of van de leverancier
een aanbieding als bedoeld in lid 1.3 ontvangt.
1.6 Dagen: alle kalenderdagen.
1.7 Reclames: alle grieven van de wederpartij over kwaliteit of kwantiteit
van de geleverde zaken.
1.8 Af fabriek: de bedrijfsgebouwen en/of bedrijfsterreinen van de leverancier
en/of andere plaatsen waar de leverancier de te leveren zaken
afscheidt en voor verzending gereed legt.


Artikel 2:
2.1 Deze AV zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, gesloten
overeenkomsten betreffende de uitvoering van werkzaamheden aangegaan
door leden van de VKCN, en daaruit voorvloeiende prestaties,
waaronder leveringen ook voorzover deze omvatten uitvoering van
diensten of werkzaamheden dan wel ter beschikking stellen van zaken,
voor zover de leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard
en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden
van de wederpartj wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de
leverancier uitdrukkelijk schriftelijk ten opzichte van de wederpartij verklaard
heeft dat de leverancier met toepasselijkheid van die andere
voorwaarden instemt. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat
de voorwaarden van de wederpartij ook op andere overeenkomsten
tussen de leverancier en de wederpartij van toepassing zijn.
2.3 Bepalingen uit deze AV zijn niet van toepassing, indien en voorzover
dwingend rechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten.
Indien een of meer bepalingen in deze AV geheel of gedeeltelijk nietig
zijn, dan blijven de overige artikelen volledig van toepassing. Leverancier
en wederpartij treden alsdan in overleg om een oplossing te vinden in
de geest van deze AV.
2.4 Indien de leverancier niet steeds strikte naleving van deze AV verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing
zijn, of dat de leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze AV te
verlangen.

 


II Totstandkoming aanbiedingen en offertes, vergoeding kosten


Artikel 3:
3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle aanbiedingen en
offertes door de leverancier steeds vrijblijvend. Indien in de offerte geen
andere termijn is gesteld, is de offerte 14 dagen geldig. Een offerte of
aanbieding vervalt indien het product of de dienst waarop de offerte
betrekking heeft, niet meer beschikbaar is.
3.2 De leverancier kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden
indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte
of aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing
of verschrijving bevat
3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de leverancier
een schriftelijke opdrachtbevestiging aan de wederpartij heeft gezonden.
3.4 Indien na een gevraagde offerte de overeenkomst niet wordt gesloten,
kunnen de kosten die de leverancier heeft moeten maken om de
offerte te verstrekken en de kosten van eventueel geleverde monsters in
rekening worden gebracht, een en ander voor zover voorafgaand aan de
offerte heeft bedongen. De hoogte wordt naar gebruik en billijkheid
berekend.
3.5 Alle gegevens die in de aanbieding of offerte zijn verwerkt mogen
uitsluitend worden gebruikt door de wederpartij in het kader van de te
verstrekken of verstrekte opdracht. Indien er geen acceptatie van de
aanbieding plaatsvindt, is de wederpartij verplicht na verzoek daartoe
door de leverancier per omgaande de stukken verband houdende met de
aanbieding te retourneren aan de leverancier.
3.6 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de wederpartij
verstrekte gegevens onjuist waren heeft de leverancier het recht
de prijzen dienaangaande aan te passen. De wederpartij heeft het recht
om binnen 48 uur na opgave van de prijsaanpassing de aanbieding
alsnog af te wijzen, dat echter met de verplichting van de wederpartij
om de door de leverancier reeds gemaakte kosten te vergoeden, zoals
doch niet beperkt tot de kosten die de leverancier heeft moeten maken
om de aanbieding of de offerte te verstrekken en de kosten van eventueel
geleverde monsters. Een en ander te berekenen op basis van gebruik
en billijkheid.

 


III Order/opdracht, prijzen en ontbinding


Artikel 4:
4.1 Wijziging van een overeenkomst is slechts mogelijk na schriftelijke
instemming door de leverancier.
4.2 Indien na het aanvaarden van een order/opdracht of verkoop door de
leverancier omstandigheden optreden die invloed hebben op de kostprijs,
zoals veranderingen in de prijzen van grondstoffen of in de te leveren
zaken zelf, in lonen, in valutakoersen, in invoerrechten enzovoort, dan
behoudt de leverancier zich het recht voor die prijswijzigingen aan de
wederpartij door te berekenen. De wederpartij wordt hiervan op de
hoogte gesteld.
4.3 Indien na het aanvaarden van de order/opdracht wijzigingen door de
wederpartij worden opgegeven, met welke wijziging de leverancier niet
instemt en de order op grond daarvan wordt geannuleerd door de leverancier,
of de order geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd door de
wederpartij, komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van
de winstderving en leegloopverliezen voor rekening van de wederpartij.
4.4 Indien na aanvang van het fabricageproces blijkt dat de leverancier
de zaak niet conform de in het monster, de tekening of het model bedoelde
fabricagemethode redelijkerwijs kan vervaardigen tegen de met
de leverancier overeengekomen prijs, treden partijen met elkaar in overleg
over aanpassing van de opdracht, en/of de prijs en/of de levertijd.
Indien partijen in redelijkheid niet tot overeenstemming komen, kan ieder
der partijen de overeenkomst beëindigen. De wederpartij vergoedt aan
de leverancier zijn tot dan toe gemaakte kosten waaronder materiaalkosten,
productiekosten en arbeidskosten. De leverancier stelt aan de wederpartij
de reeds gemaakte producten, monsters, halffabrikanten ter
beschikking evenals door de levernacier gekochte materialen die door de
wederpartij zijn betaald en de door de wederpartij geleverde materialen,
producten, monsters etc.
4.5 Annulering is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de
leverancier. Bij annulering door de wederpartij is deze gehouden aan alle
door de leverancier reeds gemaakte kosten, alsmede de winstderving en
leegloopverliezen te vergoeden.
4.6 Indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de financiële positie
van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, is de leverancier gerechtigd,
aan de wederpartij zekerheid te vragen voor betaling van de door de
leverancier voor de wederpartij gemaakte en nog te maken kosten, door
middel van afgifte van een bankgarantie aan de leverancier dan wel door
betaling van het overeengekomen, uiteindelijk verschuldigde bedrag.
4.7 De leverancier is gerechtigd, de uitvoering van de werkzaamheden
op te schorten totdat aan de gestelde zekerheid is voldaan. Indien binnen
drie maanden na het verzoek om zekerheid te stellen daaraan niet is
voldaan, is de wederpartij in verzuim, zonder dat in gebreke stelling
nodig is, en kan de overeenkomst door de leverancier zonder rechtelijke
tussenkomst ontbonden worden.
De wederpartij is dan aansprakelijk voor alle kosten, schade en winstderving
voortvloeiende uit de opdracht en uit de tussentijdse beëindiging.
4.8 Het staat de leverancier vrij, voor de uitvoering van deze order/
opdracht, derden in te schakelen.

Artikel 5:
5.1Indien de leverancier met de wederpartij een vaste prijs overeenkomt,
dan is leverancier niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van
deze prijs zonder dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de
overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de
prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of
regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen,
lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de
overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
5.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere belastingen en heffingen,
transportkosten en kosten van verzekering. Alle prijzen gelden voor
levering af magazijn dan wel fabriek, tenzij anders overeengekomen. De
goederen zijn, vanaf verlaten van het magazijn dan wel fabriek, voor
rekening en risico van de wederpartij, die zich voor dat risico voldoende
dient te verzekeren.
5.3 De prijzen zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor de
leverancier geldende kostenbepalende factoren.
5.4 Indien na verloop van 3 maanden na datum van bevestiging de
prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan,
ook al is deze verhoging geschied tengevolge van de ten tijde van het
uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden,
is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig
te verhogen, welke prijsverhoging voor de wederpartij bindend is,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.5 Alle prijzen van invoergoederen zijn gebaseerd op de dagkoers van
de vreemde valuta van het land van herkomst. Indien op de dag van
levering een hogere dagkoers geldt dan die waarop de verkoopprijzen
aanvankelijk waren gebaseerd heeft de leverancier het recht de prijsverhogende
gevolgen van de gewijzigde koers aan de wederpartij door te
berekenen.
Indien de overeengekomen prijs hierdoor met meer dan 10% stijgt,
treden partijen met elkaar in overleg over aanpassing van de opdracht,
en/of de prijs en/of de levertijd. Indien partijen in redelijkheid niet tot
overeenstemming komen, kan ieder der partijen de overeenkomst beëindigen.
De wederpartij vergoedt aan de leverancier zijn tot dan toe gemaakte
kosten waaronder materiaalkosten, productiekosten en arbeidskosten.
Zodra al onze vorderingen zijn voldaan stelt de leverancier aan
de wederpartij de reeds gemaakte producten, monsters, halffabrikanten
ter beschikking evenals door de leverancier gekochte materialen die door
de wederpartij zijn betaald en de door de wederpartij geleverde materialen,
producten, monsters etc
5.6 Alle prijzen zijn berekend af fabriek c.q. magazijn. De kosten van het
transport komen, ook wanneer het vervoer naar het door de wederpartij
opgegeven adres franco geschiedt of wanneer de goederen door de
besteldienst van de leverancier bezorgd worden, steeds voor rekening
van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.
5.7 De leverancier is vrij in de keuze van een doelmatige verpakking en
verzending.
5.8 De voor herhaald gebruik bestemde emballage van de producten van
de leverancier blijft het eigendom van de leverancier.
De wederpartij zal deze emballage ter beschikking van de leverancier
houden. Voor schade of verlies is de wederpartij aansprakelijk.


Artikel 6:
6.1 De leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden,
dit ter keuze van de leverancier, indien de wederpartij de verplichtingen
uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en de
leverancier de wederpartij schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de
daarin gestelde termijn is verstreken.
In geval van ontbinding is de wederpartij verplicht de leverancier alle
schade, kosten en winstderving te vergoeden. De zaken blijven voor
risico van de wederpartij, totdat de verschuldigde vergoedingen aan de
leverancier zijn betaald. De verplichting tot vergoeding van schade en
winstderving geldt niet indien de leverancier de overeenkomst op grond
van het bepaalde in artikel 12 wegens blijvende niet toe te rekenen
tekortkoming door de leverancier heeft ontbonden.
6.2 Vraagt de wederpartij (voorlopig) surséance van betaling aan of
wordt de wederpartij failliet verklaard dan wel diens onderneming stilgelegd
of geliquideerd, dan zullen al de overeenkomsten met de wederpartij
met onmiddellijke ingang eindigen tenzij de leverancier de wederpartij
binnen een redelijke termijn meedeelt alsnog van de wederpartij nakoming
hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk van de betreffende overeenkomst
te verlangen, in welk geval de leverancier het recht heeft om dienverplichtingen
uit de betreffende overeenkomst voortvloeiende op te schorten
totdat nakoming door de wederpartij voldoende zeker is gesteld, een
en ander onverminderd alle door de leverancier overigens toekomende
rechten.

 


IV Bepalingen omtrent het product


Artikel 7:
7.1 Door de wederpartij of namens hem, aan de leverancier ter beschikking
te stellen onderdelen die op, in of aan het door de leverancier te
vervaardigen product moeten worden aangebracht of verwerkt, moeten
aan de leverancier de benodigde hoeveelheid tijdig, zonder berekening
van kosten en franco aan de fabriek van de leverancier worden geleverd.
7.2 De wederpartij is aansprakelijk voor de aldus aan de leverancier ter
beschikking gestelde onderdelen of andere goederen en voor de goede
toepasbaarheid daarvan.
7.3 De leverancier gaat er zonder enig onderzoek van uit, dat deze
onderdelen etc. zonder meer in, op of aan het te vervaardigen, opgedragen
product toepasbaar, te monteren of te verwerken zijn, behoudens
andersluidende, schriftelijk overeengekomen bepalingen.
7.4 Door de enkele afgifte van deze onderdelen door of zijdens de wederpartij
is de leverancier gevrijwaard van het instellen van enig onderzoek
naar de toepasbaarheid van die onderdelen in, op of aan de door de
leverancier te vervaardigen zaak.
7.5 Wanneer bij het fabricageproces de door de wederpartij te leveren
onderdelen beschadigd raken of verloren gaan, is de wederpartij verplicht
de leverancier op eerste aanvraag nieuwe onderdelen ter beschikking
te stellen. De leverancier is niet tot verdergaande schadevergoeding
gehouden dan het bedrag dat zijn verzekeringsmaatschappij uitkeert,
tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld door
de leverancier.
7.6 Indien onder lid 7.1 bedoelde onderdelen te laat worden geleverd of
in te geringe omvang, dan wel door de leverancier niet te verwerken zijn
en dit productiestilstand tot gevolg heeft, is de wederpartij aansprakelijk
voor alle door de leverancier als gevolg van deze stilstand geleden schade.
De hierdoor ontstane vertraging komt voor rekening van de wederpartij.
7.7 De leverancier neemt het te vervaardigen product eerst in productie,
wanneer de door de leverancier verstrekte proefserie door de wederpartij
is goedgekeurd en de wederpartij de leverancier schriftelijk dat heeft
bericht, dan wel de leverancier die goedkeuring schriftelijk heeft bevestigd.

 


V Matrijzen


Artikel 8:
8.1 Indien de leverancier voor vervaardiging van een matrijs, vorm, hulpgereedschap
e.d. moeten zorgdragen, begint de leverancier eerst met de
vervaardiging nadat de wederpartij de leverancier daarvoor de overeengekomen
tegemoetkoming in vervaardigingkosten heeft betaald.
8.2 Evenzo vangt de leverancier eerst met wijzigingen, verbeteringen of
reparaties aan matrijzen, vormen, hulpgereedschappen e.d. aan, nadat
de hiervoor verschuldigde (zonodig geschatte) kosten zijn voldaan.
8.3 Is voor de werkzaamheden geen prijs uitdrukkelijk overeengekomen,
dan betaalt de wederpartij de leverancier op eerste verzoek een door de
leverancier vast te stellen voorschot op de kosten.
8.4 Matrijzen door de leverancier vervaardigd dan wel geheel of ten dele
naar de aanwijzingen van de leverancier vervaardigd, waarvoor de wederpartij
de overeengekomen kosten betaald heeft, gaan op het ogenblik
dat deze door de leverancier voor de vervaardiging van het product in
gebruik worden genomen, over in eigendom van de wederpartij.
8.5 De matrijzen worden echter door de leverancier bewaard indien deze
niet voor de productie worden gebruikt en behoeven niet eerder aan de
wederpartij - op zijn schriftelijk verzoek - te worden teruggegeven dan
nadat de wederpartij al hetgeen de leverancier van hem te vorderen
heeft, heeft voldaan.
8.6 De wederpartij is gehouden om binnen 3 jaar na aflevering van de
laatste bestelling, de matrijzen bij de leverancier op te halen. Indien dit
niet tijdig is geschied, wordt door de leverancier schriftelijk een termijn
gesteld, waarbinnen de zaken alsnog kunnen worden opgehaald. Indien
de wederpartij niet tijdig reageert, kunnen de matrijzen door de leverancier
vernietigd worden, zonder dat de leverancier dientengevolge gehouden
zijn enige vergoeding aan de wederpartij te betalen. De wederpartij
is gehouden de kosten die de leverancier vanwege de vernietiging moet
maken, te betalen.
8.7 In gevallen waarin de wederpartij de matrijs levert, worden deze op
diens verzoek geretourneerd, echter eerst nadat al de vorderingen van
de leverancier, uit welke hoofde dan ook, zijn betaald.
8.8 De leverancier is niet aansprakelijk voor verlies, vermissing of beschadiging
van matrijzen, behalve in geval van grove schuld of opzet
van de leverancier. Indien in voornoemde situaties sprake is van grove
schuld en/of opzet van hulppersonen, niet zijnde ondergeschikten van de
leverancier, wordt aansprakelijkheid uitgesloten, voor zover deze niet
door de verzekering van de leverancier wordt gedekt. Indien de leverancier
in de situaties als bedoeld in dit artikel aansprakelijk is, dan zal de
schadevergoeding zich beperken tot hestel dan wel tot vervanging van
de matrijs, te bepalen naar de keuze van de leverancier.
8.9 Voorzover de leverancier op de aanbieding of orderbevestiging heeft
aangegeven voor welk aantal slagen of producten een matrijs normaal
bruikbaar zal zijn, wordt de matrijs na dat aantal stuks, respectievelijk na
de productie van dat aantal stuks, geacht niet meer voor verdere productie
geschikt te zijn. Heeft zulk een opgave bij de offerte of orderbevestiging
niet plaatsgevonden, dan zal de leverancier, zodra volgens de
leverancier blijkt dat een matrijs enzovoorts niet meer voor een economisch
verantwoorde productie geschikt is, daarvan kennis geven aan de
wederpartij. In dat geval worden hem tevens de kosten, verbonden aan
de reparatie of vervanging opgegeven. Mocht de wederpartij niet instemmen
met reparatie of vervanging, dan kan de leverancier de opdracht
ontbinden, zonder tot vergoeding van schaden gehouden te zijn.
8.10 Bij de beoordeling van een economisch verantwoorde productie
wordt mede in overweging genomen de voortschrijding van de technologie
en de aanpassing van het bedrijf daaraan, zowel met betrekking tot
het volume als de arbeidsintensiteit. Zolang een matrijs enzovoorts naar
de hierboven vermelde maatstaven nog voor productie geschikt is en
zich bij de leverancier in bewaring bevindt, zijn bij regelmatige nabestellingen
van de ermede te vervaardigen producten, de onderhoudskosten
voor de rekening van de leverancier gedurende een periode van twee
jaar na het eerste gebruik.

 


VI Levering en levertijd


Artikel 9:
9.1 Tenzij een andere wijze van levering is overeengekomen, vindt de
levering plaats doordat de leverancier de zaken in diens magazijn afscheidt
en voor verzending gereed legt en de wederpartij daarvan schriftelijk
in kennis is gesteld.
9.2 De leverancier en de wederpartij zullen overeenkomen onder welke
condities de levering zal plaatsvinden, bijvoorbeeld 'af werkplaats', 'vrij
op vervoermiddel'. 'franco werk' of 'gesteld In het werk'.
9.3 De risico's gaan bij de levering over van de leverancier op de wederpartij.
9.4 De keuze van het transportmiddel staat de leverancier vrij.
9.5 De leverancier heeft het recht te bepalen dat onder rembours wordt
geleverd.
9.6 Op de te leveren hoeveelheid zaken is de leverancier een tolerantie
van 10% naar boven of naar beneden toegestaan. Aan afwijking van de
dikten, maatvoering of gramgewichten kan de wederpartij uitsluitend
dan rechten ontlenen als die factoren een essentiële van de overeenkomst
betreffen en bovendien van essentieel belang zijn voor de bruikbaarheid
van de bij de leverancier bestelde zaak waartoe deze naar normale
verkeersopvatting behoord te worden aangewend, en alleen indien
dat op voorhand schriftelijk is vastgelegd. Kleurafwijkingen behoort de
wederpartij te accepteren voorzover die kleurafwijking niet groter is dan
nuances binnen de door de wederpartij opgegeven kleur.
9.7 Bij levering 'af werkplaats' wordt de levering geacht te hebben
plaatsgevonden vóór het laden op het vervoermiddel.
9.8 Bij levering 'vrij op vervoermiddel' wordt de levering geacht te hebben
plaatsgevonden op het moment dat de goederen op het vervoermiddel
zijn geladen.
9.9 Bij levering 'gesteld in het werk' wordt de levering geacht te hebben
plaatsgevonden wanneer de werkzaamheden zijn voltooid; de leverancier
zal de wederpartij daarvan schriftelijk mededeling doen.
9.10 Bij levering 'franco werk' wordt de levering geacht te hebben
plaatsgevonden bij in ontvangst name voor het lossen op de overeengekomen
bestemming indien deze met het gebruikte transportmiddel in
redelijkheid bereikbaar is. Wanneer de bestemming niet in redelijkheid
bereikbaar is, mag de leverancier zelf een plaats voor de levering aanwijzen,
onder gelijktijdige schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij.
9.11 Indien zaken die door de leverancier geleverd zijn door de leverancier
niet toe te rekenen omstandigheden niet naar de plaats van bestemming
kunnen worden vervoerd, zal de leverancier de zaken voor
rekening en risico van de wederpartij opslaan.
9.12 De leverancier is bevoegd om de zaken door middel van deelleveranties
te leveren, die afzonderlijk naar rato kunnen worden gefactureerd.
Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet wordt betaald
en/of de wederpartij aan andere verplichtingen voortvloeiende uit de
desbetreffende overeenkomst of (een) vroegere overeenkomst(-en) niet
voldoet, is de leverancier niet tot het leveren van een volgende deelzending
verplicht en is de leverancier gerechtigd om de overeenkomst(-en)
voorzover deze nog niet is (zijn) uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst
en zonder enige ingebrekestelling van de wederpartij, te ontbinden,
met behoud van ons recht op schadevergoeding en zonder dat de
wederpartij enig recht op schadevergoeding of anderszins kan doen
gelden.
9.13 De leverancier is bevoegd de zaken onder zich te houden en de
levering wordt geacht te hebben plaatsgehad wanneer bij levering op de
bestemming noch de wederpartij, noch een door hem aangewezen vertegenwoordiger,
aanwezig is om de zaken in ontvangst te nemen. De
wederpartij is verplicht tot vergoeding van de extra kosten die de leverancier
heeft gemaakt in verband met opslag en overige handelingen.
9.14 De wederpartij is verplicht het geleverde binnen 3 werkdagen na
de levering op beschadigingen en/of gebreken te controleren en vervolgens
binnen drie werkdagen na constatering van eventuele gebreken de
leverancier daarvan in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze
termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
9.15 In geval van zowel door de leverancier als door de wederpartij tijdig
geconstateerde beschadigingen van of gebreken aan onverwerkte zaken,
voor zover die beschadiging of het gebrek voor levering is ontstaan,
neemt de leverancier de beschadigde zaken terug, en zorgt voor vervanging
daarvan, in overeenstemming met wat is overeengekomen. De
verplichting van de wederpartij om de koopprijs te voldoen blijft onaangetast.
9.16 De wederpartij heeft recht op schadevergoeding, indien de beschadigingen
en/of gebreken de leverancier kunnen worden toegerekend.
Wanneer de leverancier niet tot vervanging in staat is, zijn beide partijen
gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen. De wederpartij
heeft in dat geval recht op schadevergoeding, wanneer de niet-nakoming
een gevolg is van een feit dat volgens de wet voor rekening van de
leverancier komt en er geen sprake is van overmacht.


Artikel 10:
10.1 Tenzij de leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde levertermijn
heeft gegarandeerd, kunnen opgegeven levertermijnen nooit als
fatale termijn worden beschouwd.
10.2 Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de
volledige gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van het werk, in
het bezit zijn van de leverancier.
10.3 Wanneer de leverancier zelf in het werk maten moet vaststellen of
gegevens in het werk moet controleren, gaat de levertijd in op het moment
waarop de opmeting of controle is geschied en dit aan de wederpartij
is bericht. De vastgestelde maten of controlemetingen in het werk
worden schriftelijk door de leverancier aan de wederpartij bevestigd.
10.4 Bij niet tijdige levering dient de leverancier schriftelijk door de
wederpartij in gebreke te worden gesteld, waarbij de leverancier een
redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen. Dit lid is niet
van toepassing indien sprake is van een al dan niet blijvende aan de
leverancier niet toe te rekenen tekortkoming, zoals bedoeld in artikel 12.
10.5 De leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding
van de opgegeven levertijd. Overschrijding van de levertijd
door welke oorzaak ook, zal de wederpartij geen recht geven op schadevergoeding,
noch op niet nakoming van enige terzake op hem rustende
verplichting. Ontbinding door de wederpartij is mogelijk onder de voorwaarden
die gelden voor annulering, zoals neergelegd in artikel 6.

 


VII Eigendomsvoorbehoud en risico


Artikel 11:
11.1 Alle door de leverancier aan de wederpartij geleverde zaken blijven
eigendom van de leverancier totdat de wederpartij al de vorderingen van
de leverancier, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan, vermeerderd
met rente en kosten, en alle overige vorderingen van de leverancier in
verband met zijn tekortschieten in de nakoming van de overeenkomsten
heeft voldaan.
11.2 Wanneer de wederpartij uit door de leverancier geleverde zaken,
waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuwe zaak vormt, handelt
de wederpartij bij die vorming in de opdracht van de leverancier en gaat
hij de zaak voor de leverancier houden, en op de nieuw gevormde zaak
wordt geacht een eigendomsvoorbehoud te rusten ten gunste van de
leverancier. De wederpartij wordt pas eigenaar op het moment dat het
eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van de
leverancier zijn voldaan.
11.3 Voorzover de leverancier nog andere vorderingen op de wederpartij
heeft dan die bedoeld in lid 11.1 en de leverancier aan de wederpartij
zaken heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt
de wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen
ten gunste van de leverancier een bezitloos pandrecht op deze zaken
gelijk de leverancier dit bezitloos pandrecht aanvaardt.
De wederpartij zal op eerste verzoek van de leverancier een akte tot
vestiging van het pandrecht tekenen. De wederpartij zal ervoor instaan
dat hij tot verpanding van de zaken bevoegd is en dat op de zaken,
afgezien van de rechten van de leverancier geen pand en/of beperkte
rechten rusten.
11.4 De wederpartij heeft het recht de van de leverancier gekochte
producten door te verkopen of te verwerken, mits dit geschiedt in het
kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
11.5 Indien de wederpartij de zaken doorverkoopt kan de leverancier
hem verplichten op zijn uit de verkoop voortvloeiende vordering op de
koper ten gunste van de leverancier een stil pandrecht te vestigen.
11.6 De wederpartij zal de in dit artikel bedoelde zaken behandelen als
een goede huisvader. De wederpartij zal de zaken tegen alle calamiteiten
verzekeren op basis van de factuurwaarde. De wederpartij zal de leveranciers
op diens eerste verzoek namen en adressen van de verzekeraars
en kopieën van de polissen verstrekken. Voorts zal de wederpartij op het
eerste verzoek van de leverancier, voorzover dat niet al van rechtswege
is ontstaan, ten gunste van de leverancier een stil pandrecht vestigen op
zijn vorderingen dienaangaande op de verzekeraar.
11.7 De wederpartij mag behoudens het bepaalde in lid 11.4 de in dit
artikel bedoelde zaken niet aan derden verpanden of aan hen op enigerlei
andere wijze de juridische of feitelijke beschikkingsmacht afstaan, overdragen
of ten nadele van de leverancier beperken.
11.8 De leverancier blijft eigenaar van de door de leverancier aan de
wederpartij geleverde zaken, ook na de aflevering, waar deze zaken zich
ook mochten bevinden. De wederpartij wordt geacht de goederen voor
de leverancier te houden, zolang deze niet volledig heeft voldaan aan al
zijn betalingsverplichtingen, uit hoofde van welke overeenkomst dan
ook, aan de leverancier.
11.9 Zolang geen algehele betaling heeft plaatsgevonden, mogen de
zaken niet, op enigerlei wijze, strekken tot zekerheid van schulden aan
derden.
11.10 In geval van niet betaling van enig opvorderbaar bedrag, dan wel
in geval de wederpartij enige verplichting uit welke overeenkomst met
de leverancier dan ook met betrekking tot de uitvoering van werk of
verkoop van goederen jegens de leverancier niet nakomt, alsook in geval
van aanvrage van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie
van de opdrachtgever, heeft de leverancier het recht de overeenkomst
of dat gedeelte daarvan, dat door de leverancier dan nog niet is uitgevoerd,
alsmede eventueel bestaande andere overeenkomst(-en) met de
wederpartij gesloten, met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke
tussenkomst vereist is, middels daartoe aan de wederpartij gericht aangetekend
schrijven te annuleren.
11.11 Met voorgenoemde annulering verklaart de wederpartij bij voorbaat
dan in te stemmen, in welk geval de wederpartij de leverancier nu
reeds de toegang tot zijn terreinen en opstallen verleent en de leverancier
gerechtigd is de nog niet betaalde geleverde goederen terug te
nemen, onverminderd diens recht op vergoeding van schade, kosten,
rente en gederfde winst, welke door een ander mochten ontstaan.
11.12 De wederpartij is verplicht de leverancier terstond op de hoogte
te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op goederen
waarop krachtens dit artikel het eigendomsvoorbehoud van de leverancier
rust.

 


VIII Overmacht en zekerheid


Artikel 12:
12.1 Indien de leverancier door een niet aan hem toe te rekenen tekortkoming
niet aan diens verplichtingen kan voldoen, heeft de leverancier
het recht:
- de levering hetzij gedurende een door de leverancier te bepalen redelijke
termijn op te schorten,
- hetzij na verloop van de aangegeven redelijke termijn ofwel direct
indien de niet toe te rekenen tekortkoming blijvend is, de overeenkomst,
zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden door een schriftelijke
gemotiveerde verklaring, dat zonder dat de leverancier tot enige
schadevergoeding - en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel
- jegens de wederpartij is gehouden.
12.2 Onder niet toe te rekenen tekortkoming in lid 12.1 wordt onder
meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, epidemie, oproer, stroom-, brand,
rook- en/of waterschade, overstroming, fabrieks- stoornis, staking,
blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, stoornis in de aanlevering van
de grondstoffen/half- fabrikaten, ziekte van personeel, niet of niet tijdig
voldoen aan hun verplichtingen door onderleveranciers/aannemers,
andere stagnaties, zowel in het bedrijf van de leverancier als in het
bedrijf van diens toeleveranciers en van diens hulppersonen, alsook een
zodanige schaarste al of niet als gevolg van prijsstijgingen van grond- of
hulpstoffen dat in redelijkheid niet van de leverancier gevergd kan worden
om zelfs tegen een hogere prijs te leveren.
12.3 Indien daarbij sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal de wederpartij
de aan de leverancier opgekomen kosten en/of een evenredig deel
van de totale prijs verschuldigd zijn, uiteraard tegen levering van de door
de leverancier vervaardigde zaken.
12.4 De leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade,
hoe ook genaamd, voor de wederpartij of voor derden door opschorting
of annulering als gevolg van voormelde overmacht.

 


IX Industrieel eigendom, auteursrecht en reprorecht


Artikel 13:
13.1 Het auteursrecht, het recht op industriële eigendom, alsmede het
reprorecht van dan wel door ons ontworpen of tot stand gebrachte
ontwerpen, schetsen, tekeningen, schema's, monsters, modellen, vormen,
berekeningen, computersimulaties, programmatuur, bestekken,
matrijzen, hulpmaterialen e.d. blijft volledig bij de leverancier berusten
ook wanneer de wederpartij dienaangaande een order bij de leverancier
plaatst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
13.2 Het is de wederpartij verboden om zonder schriftelijke toestemming
van de leverancier, ontwerpen, schetsen, tekeningen, schema's,
monsters, modellen, vormen, berekeningen, computersimulaties, programmatuur,
bestekken, matrijzen, hulpmaterialen etc. aan derden te
laten zien of aan derden ter hand te stellen tenzij de wederpartij daartoe
gehouden is op grond van de wet. De wederpartij is tegenover de leverancier
aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden bedoelde
ontwerpen, schetsen, tekeningen etc te zien of in handen krijgen
13.3 In geval van fabricage door de leverancier van artikelen naar tekeningen,
monsters, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van
het woord, van de wederpartij ontvangen of via de wederpartij van
derden, staat de wederpartij er voor in dat door de vervaardiging en/of
levering van die artikelen geen octrooimerken of gebruiksrechten, handelsmodellen
of enig ander recht van derden wordt aangetast en vrijwaart
de wederpartij de leverancier tegen alle aanspraken daaruit voortvloeiend.
13.4 Indien een derde op grond van enig beweerd recht als bedoeld
tegen de vervaardiging en/of levering bezwaar maakt, is de leverancier
zonder meer en uitsluitend op grond daarvan gerechtigd, terstond de
vervaardiging en/of levering te staken en van de wederpartij vergoeding
van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd aanspraken door de
leverancier op eventuele verdere schadevergoedingen, zonder dat de
leverancier tot enige schadevergoeding aan de wederpartij gehouden is.
13.5 De leverancier is verplicht de wederpartij terstond in kennis te
stellen indien derden bezwaren maken tegen de vervaardiging en/of
levering van voor de wederpartij bestemde goederen.
13.6 De wederpartij is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door inbreuk
op de rechten van intellectuele eigendom van de leverancier,
gepleegd door middel van de door de leverancier aan de wederpartij
geleverde zaken.
13.7 De wederpartij is verplicht de leverancier direct op de hoogte te
stellen, zodra de wederpartij enige inbreuk op de rechten van de leverancier
bekend is.
13.8 Indien er geen order volgt op een bij de leverancier besteld ontwerp,
schets, tekening, schema, monster, model, vorm, berekening,
computersimulatie, programmatuur, bestek, matrijs of hulpmateriaal e.d.
dan worden deze werkzaamheden door de leverancier na dertig dagen
gefactureerd, waarbij alle rechten ook op auteurs-, modellen-, reproen/
of copyright of enig ander recht van industriële eigendom volledig bij
de leverancier verblijven.

 


X Garantie en kwaliteit

 

Artikel 14:
14.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze AV is bepaald, staat
de leverancier in het geval van door of namens de leverancier vervaardigde
producten in voor zowel de deugdelijkheid van de door de leverancier
geleverde producten, als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte
en/of gebouwde materiaal in voor zover bij gespecificeerde producten
de deugdelijkheid van de specificatie van te voren is gedefinieerd.
14.2 In geval van de levering, in het kader van de handel, van door derden
vervaardigde complete producten staat de leverancier er slechts
voor in dat de geleverde producten qua specificatie en materialen voldoen
aan hetgeen tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
14.3 Gebreken aan geleverde zaken waaronder matrijzen en daarop
geproduceerde producten, waarvan de wederpartij bewijst dat de gebreken
binnen drie maanden, gerekend vanaf de dag van verzending, zijn
ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid
in de door de leverancier ontworpen constructie dan wel ten gevolge
van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, zullen door de
leverancier worden hersteld. De leverancier is niet gehouden tot het
doen van enige verdere vergoeding van schade, directe of indirecte,
geleden door de wederpartij of door enige derde.
14.4 De wederpartij zal de zaken onmiddellijk na levering tellen, meten,
wegen en controleren op zichtbare en eenvoudig te constateren onzichtbare
gebreken, voordat hij tot opslag of gebruik overgaat.
Eenmaal in gebruik genomen zaken worden geacht te beantwoorden aan
de overeenkomst, tenzij de zaak een niet op eenvoudige wijze te constateren
onzichtbaar gebrek blijkt te hebben.
14.5 Zaken kunnen slechts aan de leverancier retour gezonden worden,
indien de leverancier daarmee en met de wijze van verzending schriftelijk
heeft ingestemd. De zaken blijven voor risico van de wederpartij.
14.6 Producten en onderdelen die door de leverancier met nieuwe worden
vervangen worden daardoor eigendom van de leverancier.


Artikel 15:
15.1 De leverancier geeft de wederpartij uitsluitend die garanties, welke
de leverancier in diens aanbieding heeft vermeld. Door de leverancier
afgeleverde en/of geïnstalleerde dan wel gemonteerde zaken zijn van
doorsnee handelskwaliteit met die eigenschappen en kwaliteiten als
vastgelegd in de door de leverancier uitgegeven documentatie, zoals die
van kracht is ten tijde van het sluiten van de overeenkomst tenzij de
leverancier schriftelijk een specifieke garantie heeft toegezegd.
15.2 Door de leverancier verleende garanties gelden niet:
a. indien sprake is van onoordeelkundig gebruik van de door de leverancier
afgeleverde, geïnstalleerde en/of gemonteerde zaken door wederpartij
en/of derden.
b. in geval van beschadiging ten gevolge van feiten en/of omstandigheden
welke niet de deugdelijkheid van het materiaal, de wijze van
fabricage of de installatie of montage van zaken van de leverancier
betreffen;
c. indien niet alle gebruiks of garantievoorschriften stipt zijn opgevolgd
dan wel door de wederpartij en/of derden wijzigingen of reparaties aan
door de leverancier afgeleverde of door de leverancier gemonteerde of
geïnstalleerde zaken zijn verricht.
d. indien de wederpartij zelf niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige
verplichting, uit welke hoofde dan ook, jegens de leverancier voldoet
15.3 Ten aanzien van het gebruik van de door de leverancier in diens
bedrijf gemaakte matrijzen geldt een garantieperiode van twee jaren, dan
wel is geldend het uitdrukkelijk overeengekomen aantal te produceren
producten. De voormelde door de leverancier gegeven garantie geldt
niet:
a. voor gebreken die het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen
en/of onderdelen die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld
respectievelijk voorgeschreven;
b. voor gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of
verzuim door/aan de zijde van de wederpartij of diens personeel;
c. voor gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, onjuiste behandeling,
buitengewone belasting of gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen
en corrosieve chemicaliën;
d. bij verandering van de matrijzen, buiten deze opdracht door derden
uitgevoerd.

 


XI Aansprakelijkheids- / Productaansprakelijkheidrisico


Artikel 16:
16.1 Indien de leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei directe
schade, dan is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot maximaal
tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte
van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van de leverancier is in ieder geval steeds beperkt
tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
De leverancier is niet aansprakelijk voor door derden geleden directe of
door de wederpartij of derden geleden indirecte schade, gevolgschade,
bedrijfsschade, immateriële schade, schade veroorzaakt door ondergeschikten,
hulppersonen en/of onderaannemers.
16.2 Indien de wederpartij door de leverancier geleverde zaken doorverkoopt
of uit (mede) door de leverancier geleverde zaken nieuwe zaken
vormt en die doorverkoopt, is de wederpartij verplicht zich adequaat
tegen het productaansprakelijkheidrisico van artikel 6:185 BW te verzekeren.
Op het eerste verzoek van de leverancier zal de wederpartij de
leverancier een kopie van de desbetreffende polis doen toekomen. Partijen
komen overeen dat de wederpartij heeft te gelden als producent in
de zin van artikel 6:185 BW.
16.3 De wederpartij vrijwaart de leverancier tegen alle aanspraken van
derden jegens de leverancier ingesteld uit hoofde, doch niet uitsluitend,
van artikel 6:185 BW .
16.4 De leverancier is steeds bevoegd de aansprakelijkheidsbeperkende
bedingen die aan de leverancier zijn opgelegd door diens adviseurs,
leveranciers of grondstoffenfabrikanten, aan de wederpartij tegen te
werpen zodat de verplichtingen uit garantie en aansprakelijkheid nimmer
verder kunnen strekken dan tot hetgeen waartoe de leverancier zich ten
opzichte van zijn adviseurs, leveranciers of grondstoffenfabrikanten
heeft verbonden.
16.5 De wederpartij verbindt zich terzake van door hem aan derden
doorgeleverde, van de leverancier afkomstige zaken een deugdelijke
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te stuiten.


Artikel 17:
17.1 De leverancier staat niet in voor de bruikbaarheid van door de
leverancier geleverde zaken voor een nader bijzonder doel afwijkend van
dat waarvoor zij naar een normale verkeersopvatting behoren te worden
aangewend.
17.2 De leverancier is evenmin aansprakelijk voor fouten of onrechtmatige
daden van diens werknemers en ook niet voor die van andere personen
die door of namens de leverancier zijn betrokken bij de uitvoering
van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, tenzij het een fout of
onrechtmatige daad betreft van personen die aangemerkt kunnen worden
als organen van de vennootschap of als leidinggevende functionaris
van de leverancier daarvan en de wederpartij tevens aantoont dat er
sprake is van opzet of grove schuld van de leverancier.
17.3 De leverancier is ook niet aansprakelijk voor verstrekte gebruiksadviezen
tenzij de wederpartij aantoont dat er sprake is van opzet of grove
schuld van de zijde van de leverancier.
17.4 De leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de
wederpartij of derden, buiten de leverancier om, herstel- of onderhoudswerkzaamheden
verrichtten. Evenmin aanvaardt de leverancier
aansprakelijkheid wanneer zulke werkzaamheden in opdracht of onder
toezicht geschieden van een deskundige, die is aangesteld door de
wederpartij of diens opdrachtgever.

 


XII Reclames


Artikel 18:
18.1 De wederpartij dient bij ontvangst te onderzoeken of de hoeveelheid
geleverde producten juist is. Reclame over de geleverde hoeveelheid
dient te geschieden per omgaande nadat de wederpartij de hoeveelheid
redelijkerwijs had kunnen onderzoeken, doch dient uiterlijk
binnen acht werkdagen na levering van de producten te zijn ontvangen.
Bij gebreke van tijdige reclame wordt de hoeveelheid als vermeld op de
vrachtbrief, de afleveringsbon of een dergelijk ondertekend document
geacht door de wederpartij als juist te zijn geaccepteerd.
18.2 Alle reclames over eventuele onjuiste uitvoering van de orders, of
over de kwaliteit van de geleverde producten, moeten bij aangetekend
schrijven geschieden binnen acht dagen na aflevering.
18.3 Reclames naar aanleiding van facturen van de leverancier dienen
eveneens uiterlijk binnen acht dagen na de factuurdatum bij aangetekend
schrijven bij de leverancier te zijn ingediend.
18.4 Bij gebreken in de zin van artikel 15 dient de wederpartij binnen 48
uur nadat deze meent een gebrek te hebben geconstateerd, de leverancier
daarvan bij aangetekend schrijven op de hoogte te brengen.
18.5 Wanneer de voormelde termijnen zijn verstreken, wordt de wederpartij
geacht het geleverde volledig te hebben aanvaard. Reclames buiten
de voormelde termijnen behoeven door de leverancier niet meer in
behandeling te worden genomen.
18.6 Indien tijdig is gereclameerd en nadat bewezen is dat de producten
materiaal- of fabricagefouten vertonen, zal de leverancier naar diens
keuze ofwel voor kosteloze reparatie ofwel voor gehele of gedeeltelijke
gratis herlevering zorgdragen. In geval van de levering in het kader van
de handel van door derden vervaardigde complete producten zal de
leverancier naar diens keuze zorg dragen voor een gehele of gedeeltelijke
gratis herlevering, dan wel zal de leverancier de geleverde zaken terug
nemen onder creditering van de wederpartij. Tot enigerlei verdere verplichtingen
is de leverancier niet gehouden, met name niet tot het vergoeden
van schade. De leverancier is slechts gehouden te leveren volgens
de bij het plaatsen van de orders overeengekomen specificaties.
Voor de toepasselijkheid van de geleverde producten voor de door de
wederpartij bedoelde of welke andere van de specificaties afwijkende
doeleinden dan ook aanvaardt de leverancier geen aansprakelijkheid.
18.7 Reclames kunnen nimmer betalingsverplichtingen opschorten.
18.8 Reclames worden niet in behandeling genomen wanneer de wederpartij
op enigerlei wijze nalatig is gebleven met zijn tot dan toe ontstane
verplichtingen jegens de leverancier uit enige overeenkomst.

 


XIII Betaling


Artikel 19:
19.1 Betalingen moeten zonder enige korting of verrekening binnen
vijftien dagen na factuurdatum gedaan worden tenzij de wederpartij
liquide vorderingen van hem op de leverancier wenst te verrekenen
krachtens een hem op grond van de wet daartoe toekomend recht en de
leverancier dat schriftelijk binnen 8 dagen na datum van diens factuur
heeft meegedeeld.
19.2 De betalingen moeten worden gedaan in de door de leverancier
gefactureerde valuta op diens kantoor of op een van diens bank- of
girorekeningen, tenzij de leverancier te kennen heeft gegeven een andere
wijze van betaling, zoals die onder rembours te verlangen.
19.3 Als de dag van betaling geldt de datum waarop de bank of giro van
de leverancier het tegoed crediteert of de betaling in contanten is gerealiseerd.
19.4 Betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van verschuldigde
kosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening
van opeisbare facturen in de volgorde van hun ouderdom, ook al geeft
de wederpartij aan dat zijn betaling betrekking heeft op andere facturen
en/of schulden.
19.5 Indien de wederpartij niet tijdig betaalt is de wederpartij in verzuim
alsmede ingeval van (aanvraag van) faillissement of surséance van betaling,
onder curatele- of onder bewindstelling en liquidatie, zonder dat
ingebrekestelling nodig is en is de wederpartij de leverancier een rente
verschuldigd van 1.5% over het factuurbedrag voor elke maand of
gedeelte daarvan, waarmee de betalingstermijn van lid 19.1 wordt overschreden.
19.6 Indien de wederpartij meer dan vijftien dagen in verzuim is heeft de
leverancier het recht incassomaatregelen te nemen. In dat geval moet de
wederpartij de leverancier een boete betalen overeenkomstig het incassotarief
van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van
€ 250,-.
19.7 Indien de wederpartij ten aanzien van enige betalingsverplichting
jegens de leverancier in verzuim is, is de wederpartij ook ten aanzien van
alle vorderingen die de leverancier op de wederpartij heeft in verzuim.
De leden 19.4 en 19.5 zijn dienovereenkomstig van toepassing.
19.8 In geval van lid 19.4 wordt de uitvoering van alle voor de wederpartij
aanvaarde opdrachten opgeschort totdat algehele betaling heeft
plaatsgevonden, dan wel tot een door de leverancier te stellen termijn.
Wordt deze termijn overschreden, dan is de leverancier gerechtigd de
bedoelde opdrachten niet uit te voeren en schadevergoeding te vorderen.
19.9 De leverancier heeft te allen tijde het recht nadere zekerheden te
verlangen van de wederpartij voor de betaling. Indien binnen acht dagen
na het verzoek om zekerheid te stellen niet is voldaan, is de wederpartij
zonder nadere aankondiging in gebreke en wordt de opdracht beschouwd
als te zijn beëindigd. De wederpartij is aansprakelijk voor al de
kosten en schade van de leverancier voortvloeiende uit de opdracht en
de tussentijdse beëindiging.
19.10 De leverancier is gerechtigd om van de wederpartij te vorderen
dat deze een cessieakte tot overdracht van diens vordering(-en) op diens
afnemer ondertekent, waartoe de wederpartij zich jegens de leverancier,
indien de leverancier dit vordert, verplicht, zulks tot zekerheid van de
betaling van de schuld(-en) van de wederpartij aan de leverancier.
19.11 Onverminderd de overige rechten van de leverancier worden bij
verzuim van de wederpartij wat betreft de betaling van een van vorderingen
van de leverancier op de wederpartij al de overige vorderingen,
inclusief de toekomstige termijnen, ineens en terstond opeisbaar ook in
geval met de leverancier is overeengekomen dat in termijnen geleverd en
betaald zal worden.

 


XIV Geschillen


Artikel 20:
20.1 Deze AV, de door de leverancier en de wederpartij gesloten overeenkomst
en/of daaruit voortvloeiende verbintenissen, evenals de uitvoering
ervan, worden beheerst door het Nederlandse recht, met uitzondering
van de bepalingen van het Weens Koopverdrag en mogelijke
toekomstige internationale regelingen op het gebied van koop van roerende
en lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden
uitgesloten.
20.2 Partijen zullen gezamenlijk een NMI-gecertificeerde mediator benoemen
ingeval zij een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst
en/of daaruit voortvloeiende verbintenissen.
20.3 Indien de mediaton ingevolge lid 20.1 niet leidt tot een (algehele)
oplossing van de geschillen tussen partijen, of partijen het niet eens
kunnen worden over de benoeming van een gezamenlijke mediator
ingevolge lid 20.2, is de meest gerede partij bevoegd het geschil voor te
leggen aan een rechter. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats
de leverancier is bevoegd om van het (resterende) geschil
kennis te nemen.
20.4 Indien de wederpartij een geschil opwerpt, terwijl de wederpartij
(nog) niet aan zijn algehele betalingsverplichting heeft voldaan, zal dit
geschil eerst aan het gerecht kunnen worden voorgelegd nadat de wederpartij
integraal aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan of een
bankgarantie heeft afgegeven terwijl de leverancier in dat geval, te zijner
keuze, een executoriale titel van de bevoegde rechter kan vragen.
20.5 Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen
uit met de leverancier gesloten overeenkomsten zijn - behoudens
tegenbewijs met alle middelen - de administratieve gegevens van de
leverancier beslissend.
20.6 Behoudens tegenbewijs met alle middelen gelden tussen de wederpartij
en leverancier de op de factuur, vrachtbrief en/of pakbon vermelde
aantallen, maten en gewichten als juist.

 


XV Algemeen / Wijziging / Inwerkingtreding


Artikel 21:
21.1 De aanduidingen bij de afzonderlijke artikelen van deze AV hebben
uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten De inhoud en strekking
van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich
derhalve niet tot die term of aanduiding


Artikel 22:
22.1 Nietigheid, vernietiging van een deel van de AV heeft niet de nietigheid,
vernietiging van alle delen van deze AV tot gevolg. In geval van
nietigheid/vernietiging van enige bepaling geldt in plaats daarvan de voor
de leverancier meest gunstige uitleg.


Artikel 23:
23.1 De leverancier is bevoegd tot wijziging van deze AV. De wijzigingen
treden direct in werking. De door de toeleverancier op het moment
van wijziging bekende wederpartij zal de leverancier schriftelijk van de
wijziging in kennis stellen.


Artikel 24:
24.1 Op alle met ons gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende
verbintenissen zijn - onder uitsluiting van toepasselijkheid van het
Weense Koopverdrag van 1980 ("Convention on the International Sale
of Goods 1980") - Nederlands recht en Nederlands internationaal privaatrecht
van toepassing.
24.2 Deze AV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken
te 's-Gravenhage en ingeschreven onder nummer 27179488 en zijn
geldig met ingang 2008.